§ 9 Technik požiarnej ochrany, špecialista požiarnej ochrany a preventivár požiarnej ochrany obce

(1)  Technikom požiarnej ochrany, špecialistom požiarnej ochrany alebo preventivárom požiarnej ochrany obce môže byť len fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou.

(2)  Ústredný orgán, právnická osoba a fyzická osoba–podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

a)     vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,

b)     určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,

c)     vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,

d)     vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,

e)     určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej  charakteristike užívanej stavby,

organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov

Posted in Nezaradené.